Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Gdańsk

Wskaźnik WIRON
- wyjaśnienie pojęcia
i aktualne informacje

Dodano: 04.03.2023    |    Zaktualizowano: 22.11.2023

Wskaźnik WIRON - wyjaśnienie pojęcia i aktualne informacje Wskaźnik WIRON - wyjaśnienie pojęcia i aktualne informacje

Z tego artykułu dowiesz się:

  Decyzja o zlikwidowaniu wskaźnika WIBOR została już podjęta przez rząd. Po konsultacjach zdecydowano się na wprowadzenie nowego wskaźnika, którym będzie WIRON - propozycja GPW, wybrana przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR). W artykule przygotowanym przez ekspertów kredytowych z kredytwroclaw.pl dowiesz się, czym jest wskaźnik WIRON oraz jak wpłynie na koszt kredytów hipotecznych. Będziesz miał również okazję poznać, jakie znaczenie będzie miał WIRON dla polskich kredytobiorców hipotecznych.

  Jaka jest obecna wartość wskaźnika WIRON?

  GPW Benchmark publikuje symulacje wskaźnika WIRON na swojej stronie internetowej. Na poniższym wykresie z grudnia 2022 roku przedstawiono zmienność wskaźnika WIRON. Wykres pokazuje tendencję spadkową, jednak wartość WIRON raz wzrastała, a raz spadała.

  Pierwszego grudnia 2022 roku wskaźnik WIRON wynosił 6,165%, a dzień później wynosił 6,267%. Największy spadek miał miejsce 22 grudnia, kiedy to wskaźnik WIRON wynosił 5,835%. Dla porównania, w tym samym dniu wskaźnik WIBOR 3M wynosił 7,05%.

  Jak ustalana jest wartość WIRON?

  Indeks WIRON to indeks referencyjny, którego wartość jest ustalana na podstawie danych transakcyjnych z terminem zapadalności O/N, czyli depozytów overnight. Określenie wartości WIRON polega na uwzględnieniu stawek overnight z danego okresu oraz na obliczeniu procentu składanego z poszczególnych dni.

  Biorąc pod uwagę Procedury Przekazywania Danych, rynek referencyjny indeksu WIRON składa się z transakcji 9 podmiotów, które przekazują swoje dane innym instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz pozostałym instytucjom finansowym, które można ogólnie określić jako instytucje finansowe. W skład rynku wchodzą również duże przedsiębiorstwa.

  Na stronie GPW Benchmark możemy znaleźć wyjaśnienie, w jaki sposób obliczany jest Indeks WIRON:

  „Indeks WIRON ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem (publikowaną z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) obliczaną na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp, transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W przypadku indeksu WIRON rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem."

  Minimalny poziom wolumenu transakcji kwalifikowanych do metody obliczania WIRON wynosi 1 mln zł.

  Indeks WIRON jest obliczany codziennie o godzinie 12:15 na podstawie danych transakcyjnych z poprzedniego dnia roboczego. Następnie jest publikowany na stronie internetowej o godzinie 13:00.

  WIRON a WIBOR - różnice

  Wskaźnik WIBOR opiera się na kaskadzie danych, czyli sekwencji źródeł informacji. Pierwszeństwo ma analiza rzeczywistych transakcji, a gdy takie są niedostępne, wykorzystuje się kwotowania wiążące, które powstają na podstawie algorytmów uwzględniających prognozy makroekonomiczne, takie jak wskaźniki stóp procentowych i inflacji.

  W przypadku obliczania WIRON-u brane są pod uwagę jedynie transakcje, co stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do WIBOR. Wskaźniki overnight nie uwzględniają przyszłych prognoz, takich jak na przykład projekcje inflacji, co oznacza, że są relatywnie wolne od ryzyka.

  Podsumowując, WIBOR prezentuje oczekiwania co do przyszłych wskaźników makroekonomicznych i stóp procentowych. WIBOR 3M przewiduje zmiany na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy, a z kolei WIRON 3M bierze pod uwagę transakcje z ostatnich trzech miesięcy, co oznacza, że działa w pewnym sensie "wstecz".

  WIRON uważany jest również za bardziej praktyczny wskaźnik, ponieważ opiera się na faktycznie przeprowadzonych transakcjach na rynku hurtowym, które obejmują nie tylko relacje między bankami, ale także relacje banków z innymi instytucjami, w tym z największymi przedsiębiorstwami.

  WIRON zastąpi WIBOR w 2023 roku

  Od końca grudnia 2022 roku banki mają możliwość oferowania kredytów z oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIRON. Jednym z takich banków jest ING, który obecnie oferuje jedynie kredyty ze stałym oprocentowaniem, ale planuje wprowadzenie oferty kredytów z WIRON-em w pierwszej połowie 2023 roku.

  Jak WIRON wpłynie na wysokość raty kredytu hipotecznego? Symulacja

  Kredytobiorcy zapewne zastanawiają się, czy wprowadzenie WIRON-u w miejsce WIBOR-u wpłynie na zmniejszenie raty kredytu. Jakie będą różnice w wysokości rat? Przyjrzyjmy się symulacji kredytu hipotecznego o następujących parametrach:

  • Kwota kredytu: 360 000 zł,
  • Okres spłaty: 25 lat,
  • Marża banku: 2%.

  Czy wprowadzenie WIRON jako zamiennika dla WIBOR-u będzie korzystne dla kredytobiorców?

  Wszystko wskazuje na to, że wprowadzenie wskaźnika WIRON jako zamiennika dla WIBOR-u będzie korzystne dla kredytobiorców. Takie przekonanie wyraża m.in. prezes GPW Benchmark, Zbigniew Mindy. Analizując historyczne wartości WIBOR i WIRON, można zauważyć, że wartość WIRON-u, szczególnie w przypadku 6-miesięcznego wskaźnika, była niższa nawet o kilka punktów procentowych w stosunku do WIBOR-u. Oznacza to, że wskaźnik WIRON oparty na stopach overnight z szerokiego rynku hurtowego zawsze kształtował się na niższym poziomie niż WIBOR.

  Jednak warto zwrócić uwagę na opinię szefa GPW, Marka Dietla, który stwierdził, że wprowadzenie WIRON-u nie przyniesie dużej różnicy, ponieważ zgodnie z europejskimi regulacjami WIRON nie powinien odbiegać od WIBOR-u. W zapisach europejskiego rozporządzenia BMR zawarto założenie, że WIRON i WIBOR powinny mieć zbliżoną wartość. Jeśli WIRON byłby niższy od WIBOR-u, to trzeba go skorygować w górę. W praktyce oznacza to, że raty kredytów hipotecznych opartych na WIRON-ie nie będą się znacząco różnić od rat kredytów z oprocentowaniem opartym na WIBOR-ze.

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt hipoteczny

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego